Ta strona została przetłumaczona za pomocą Deepl - najdokładniejszego na świecie tłumacza

Ogólne Warunki Handlowe

Artykuł 1 - Definicje

1. Ogólne zasady i warunki: Niniejsze ogólne warunki handlowe.

2. W niniejszych Ogólnych Warunkach skrót CCC oznacza:

- Load-Lok Manufacturing Ltd, numer firmy: 02650204;

- Load-Lok UK Ltd, numer firmy: 03591230;

- Loadlok Roland UK Ltd, numer firmy: 01380441.

3. Klient: Kontrahent CCC.

4. Produkt specyficzny dla Klienta: Produkty, które nie są częścią standardowej oferty CCC, lub Produkty ze standardowej oferty o innych wymiarach.

5. Umowa: Umowa(-y) podstawowa(-e) pomiędzy Stronami, wszystkie powiązane umowy pomiędzy Stronami, jak również wszelkie ich zmiany i uzupełnienia.

6. Strony: CCC i Klient łącznie.

7. Pismo: na papierze, pocztą elektroniczną lub faksem, lub w inny sposób elektroniczny.

8. Produkty: wszelkie towary, artykuły, przedmioty i części (które mają zostać dostarczone) przez CCC Klientowi w ramach wykonywania Umowy, jak również wszelkie powiązane usługi (które mają zostać dostarczone) przez CCC.

9. Wszystkie definicje mają takie samo znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Artykuł 2 - Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich propozycji, ofert, prac, zamówień, Umów i dostaw Produktów przez CCC lub w imieniu CCC.

2. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków są możliwe wyłącznie w przypadku wyraźnego pisemnego uzgodnienia przez Strony.

3. Strony wyraźnie wyłączają możliwość stosowania dodatkowych i/lub odmiennych ogólnych warunków Klienta lub osób trzecich.

4. W odniesieniu do Umów ze stronami mającymi siedzibę w Wielkiej Brytanii, Ustawa o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych Warunków, a w szczególności do artykułu 14 niniejszych Warunków.

Artykuł 3 - Propozycje i oferty

1. Propozycje i oferty CCC są niewiążące, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. W przypadku złożenia przez CCC wiążącej propozycji lub oferty, taka wiążąca propozycja lub oferta obowiązuje przez maksymalnie 30 (trzydzieści) dni, chyba że w propozycji lub ofercie określono inny termin jej przyjęcia.

3. Jeżeli wiążąca propozycja lub oferta nie zostanie przyjęta w wyznaczonym terminie, automatycznie traci ważność.

4. Propozycje i oferty nie mają zastosowania do powtarzających się zamówień lub przyszłych zamówień, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

5. Propozycje i oferty są składane na podstawie Ogólnych Warunków określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie próby zmiany warunków lub włączenia innych warunków nie będą wiążące dla CCC bez wyraźnej pisemnej akceptacji ze strony CCC.

Artykuł 4 - Akceptacja

1. Przyjęcie przez Klienta niewiążącej propozycji złożonej przez CCC uznaje się za ofertę złożoną na podstawie niniejszych warunków.

2. CCC przyjmie lub odrzuci ofertę w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania akceptacji. W przypadku odrzucenia oferty przez CCC, oferta lub propozycja CCC zostanie uznana za wycofaną, a Klient nie będzie mógł z tego tytułu wywodzić żadnych praw.

3. Oferty składane przez Usługobiorcę są ważne wyłącznie w formie pisemnej.

4. Umowa jest wiążąca dla stron dopiero po przyjęciu przez CCC oferty złożonej przez Klienta na warunkach określonych w propozycji CCC i obejmujących niniejsze warunki.

5. Umowa jest wiążąca, korzystna i egzekwowalna przez odpowiednich następców i dozwolonych cesjonariuszy stron niniejszej Umowy.

Artykuł 5 - Ceny

1. Wszystkie ceny CCC wyrażone są w funtach brytyjskich, obliczane są w oparciu o DAP (co oznacza "Dostarczone na miejsce", zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Incoterms 2020, Międzynarodowe Reguły Interpretacji Handlu, Publikacja ICC nr 723) i nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych kosztów, takich jak koszty administracyjne, opłaty (importowe) oraz koszty podróży, pakowania, spedycji, ubezpieczenia lub transportu, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Wszystkie ceny CCC mogą zawierać błędy programistyczne, drukarskie, składu i literówki. CCC nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich błędów.

3. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. CCC powiadomi Klienta o wszelkich podwyżkach cen w najkrótszym możliwym terminie. Ceny mające zastosowanie do Produktów są cenami obowiązującymi w momencie dostawy lub w momencie wystawienia faktury, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

4. CCC zastrzega sobie prawo do korekty ceny po zawarciu Umowy, jeżeli Produkty mają zostać dostarczone dopiero po upływie 3 (trzech) miesięcy od zawarcia Umowy.

Artykuł 6 - Płatność

1. Faktury muszą zostać zapłacone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Klient dokona płatności bez powoływania się na zawieszenie lub potrącenie, przelewając należną kwotę na numer konta podany przez CCC.

3. Klient zrzeka się prawa do potrącenia płatności na rzecz CCC z wierzytelnością przysługującą mu wobec CCC.

4. Jeżeli Klient nie dokona płatności w uzgodnionym terminie, CCC zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości 8% powyżej stopy bazowej Banku Anglii od wszystkich zaległych kwot od dnia, w którym Klient popadł w zwłokę.

5. Jeżeli Klient zalega z zapłatą, CCC jest również uprawnione do obciążenia Klienta kosztami administracyjnymi oraz wszelkimi stosownymi opłatami agencji windykacyjnej poniesionymi w związku z windykacją lub egzekwowaniem płatności.

6. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie, CCC może zawiesić swoje zobowiązania do czasu wywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje się również do zobowiązań z tytułu innych umów z Klientem.

8. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności ze strony Klienta, wszelkie roszczenia CCC wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.

Artykuł 7 - Prawo do zawieszenia świadczenia

1. Klient zrzeka się prawa do zawieszenia wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.

Artykuł 8 - Zastrzeżenie własności

1. Wszystkie Produkty (które mają zostać dostarczone) pozostają wyłączną własnością CCC do czasu całkowitego wypełnienia przez Klienta wszystkich jego zobowiązań i zobowiązań płatniczych, bez względu na ich podstawę, w odniesieniu do CCC, w tym roszczeń związanych z niewykonaniem zobowiązania.

2. Do tego czasu CCC może powołać się na zastrzeżenie własności i żądać zwrotu Produktów.

3. Przed przeniesieniem własności na Klienta, Klient nie może sprzedać, przenieść, zastawić lub obciążyć Produktów jakimkolwiek innym prawem.

4. W przypadku, gdy osoby trzecie zajmą Produkty dostarczone na podstawie zastrzeżenia własności lub będą chciały ustanowić lub wykonywać na nich jakiekolwiek prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym CCC.

5. Do czasu przejścia własności Produktów na Klienta, Klient zobowiązany jest przechowywać Produkty w sposób należyty, wyraźnie rozpoznawalny jako własność CCC, zabezpieczone i ubezpieczone od kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia do wartości odtworzeniowej na koszt Klienta.

6. Jeżeli CCC powoła się na zastrzeżenie własności, Umowa zostanie uznana za rozwiązaną, a CCC będzie uprawnione do dochodzenia roszczeń z tytułu strat wynikających z wcześniejszego rozwiązania Umowy, w tym między innymi z tytułu utraty zysku i odsetek.

Artykuł 9 - Dostawa

1. Dostawy będą odbywać się na zasadach DAP, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Jeżeli jest to wymagane ze względu na okoliczności, CCC będzie uprawnione do realizacji częściowych dostaw Produktu.

3. Każda dostawa częściowa, w tym między innymi dostawy niekompletne lub dostawy o różnej liczbie/ilości, stanowi odrębną dostawę i podlega proporcjonalnej zapłacie przez Klienta.

4. Dostawy większe lub mniejsze uznaje się za zgodne z ilościami i/lub liczbami uzgodnionymi w Umowie, jeżeli odchylenia w ilościach lub liczbach nie przekraczają 5% powyżej lub poniżej ilości określonych w Umowie.

5. W uzupełnieniu do poprzedniego ustępu, CCC ma prawo do naliczenia procentowego odchylenia w górę, w przypadku gdy Klient ma prawo do zaliczenia procentowego odchylenia w dół.

6. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie, rozpocznie się okres zwłoki wierzyciela, w wyniku którego CCC będzie mogło zawiesić dostawę.

7. Klient musi zapewnić, że faktyczna dostawa zamówionych przez niego Produktów może nastąpić na czas.

8. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient ma obowiązek poinformować o tym bezpośrednio firmę transportową i CCC oraz zaznaczyć ten fakt na dokumencie dostawy.

9. Koszty transportu ponosi Klient, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

Artykuł 10 - Termin dostawy

1. Terminy dostawy podane przez CCC mają charakter orientacyjny, a ich przekroczenie nie daje Klientowi prawa do odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji ani żadnego innego prawa, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się po pisemnym potwierdzeniu przez CCC złożenia Klientowi oferty podpisanej przez Klienta do akceptacji. Artykuł

11 - Ryzyko i przechowywanie

1. Jeżeli Klient odbierze zamówione Produkty dopiero po uzgodnionym terminie dostawy, ryzyko utraty jakości ponosi wyłącznie Klient.

2. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z przedwczesnego lub opóźnionego odbioru Produktów będą w całości ponoszone przez Klienta.

Artykuł 12 - Reklamacje

1. Klient jest zobowiązany do jak najszybszego zbadania Produktu dostarczonego przez CCC pod kątem wad.

2. Jeżeli dostarczony Produkt nie spełnia oczekiwań Klienta wynikających z Umowy, Klient może poinformować o tym CCC w ciągu 8 (ośmiu) dni od zaobserwowania wad, a w przypadku wad ukrytych nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Produktów.

3. Klient automatycznie zrzeka się prawa do reklamacji, jeżeli nie przeprowadzi kontroli w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Produkty uznaje się za prawidłowo dostarczone i przyjęte z upływem terminu(ów) określonego(ych) w ust. 2 niniejszego artykułu.

4. Składając reklamację, Klient dostarczy szczegółowy opis wady, w tym materiał zdjęciowy, tak aby CCC było w stanie odpowiednio zareagować.

5. Niezależnie od ewentualnych wad, Produkty powinny zostać przyjęte i odpowiednio przechowywane na rachunek i ryzyko Klienta.

6. Reklamacje nie uprawniają Klienta do wstrzymania płatności.

Artykuł 13 - Gwarancja

1. Produkty są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. CCC nie udziela żadnych gwarancji (dorozumianych ani wyraźnych) innych niż te wyraźnie opisane w Umowie lub niniejszych Warunkach Ogólnych. W związku z tym gwarancje na Produkty specyficzne dla Klienta są, ze względu na ich charakter, wyraźnie wyłączone.

2. Z uwzględnieniem poniższych postanowień, CCC gwarantuje Klientowi jakość dźwięku Produktów dostarczonych przez CCC, w tym znaczeniu, że wszelkie wady tych przedmiotów, które Klient wykryje w ciągu 8 (ośmiu) godzin od rozpoczęcia korzystania z Produktu i które zostaną zgłoszone CCC w tym samym terminie i które Klient udowodni, powstały w tym samym okresie w wyniku źle zaprojektowanej konstrukcji przez CCC, lub w wyniku niewłaściwego wykonania przez CCC tej konstrukcji lub niewłaściwych materiałów dostarczonych przez CCC, zostaną bezpłatnie naprawione przez CCC poprzez wymianę wadliwych części. Przekroczenie terminów, o których mowa powyżej, spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec CCC w związku z wadami.

3. W przypadku uszkodzenia Produktów podczas transportu w przypadku dostaw nie objętych DAP, Klient wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń regresowych wobec CCC z tytułu takich szkód.

4. O tym, czy Produkt jest wadliwy, o czym mowa w ust. 2, decyduje CCC.

5. Jeżeli na podstawie szczegółowego opisu Produktu, w tym materiału zdjęciowego, CCC uzna, że istnieją podstawy do przyjęcia, że Produkt był rzeczywiście wadliwy, CCC poinformuje Klienta na piśmie, że Klient ma możliwość zwrotu Produktu.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy zwrot Produktu w odpowiednim opakowaniu. CCC nie zwraca żadnych kosztów zwrotu Produktu, a koszty te ponosi w całości Klient.

7. CCC zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwróconego Produktu po jego otrzymaniu przed ustaleniem, czy jest on wadliwy. W przypadku stwierdzenia podczas tej kontroli uszkodzeń, które nie istniały w momencie dostawy przez CCC, uszkodzenia te obciążą Klienta.

8. CCC nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za wady powstałe w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania przedmiotów i/lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji CCC. To samo dotyczy wad, które powstały w wyniku wadliwego projektu, konstrukcji lub materiału, który został zalecony lub dostarczony przez Klienta, działań podjętych przez lub na polecenie Klienta, lub w wyniku przestrzegania instrukcji konserwacji, jak również odbarwień, które nie mają wpływu na możliwe użytkowanie.

9. Jeżeli w celu wypełnienia zobowiązania gwarancyjnego CCC wymieni elementy lub części, wymienione elementy lub części pozostaną własnością CCC.

10. Jeżeli Klient nie wypełni jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy zawartej z CCC lub zrobi to w sposób niewłaściwy lub nieterminowy, CCC nie będzie zobowiązane do wypełnienia jakiejkolwiek gwarancji. Jeżeli, bez uprzedniej pisemnej zgody CCC, Klient przystąpi do demontażu, naprawy lub wykonania jakichkolwiek innych prac związanych z rzeczą lub zaangażuje do tego inne osoby, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają.

11. Działania prawne związane z gwarancją muszą zostać wszczęte w ciągu 1 (jednego) roku po terminowym zgłoszeniu roszczenia, pod rygorem unieważnienia.

Artykuł 14 - Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania

1. Klient jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia CCC o wszelkich niedotrzymaniach.

2. Obowiązkiem Klienta jest dopilnowanie, aby zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania dotarło do CCC (na czas).

3. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa nie stanowi w odniesieniu do CCC zrzeczenia się takiego prawa lub środka prawnego ani nie uniemożliwia przyszłego wykonania lub egzekwowania takiego prawa lub środka prawnego przez CCC.

Artykuł 15 - Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z dostarczonymi Produktami przysługują CCC.

2. Klient musi całkowicie i bezwarunkowo przestrzegać praw własności intelektualnej w odniesieniu do dostarczonych Produktów.

3. Jeżeli Klient działa wbrew prawom własności intelektualnej CCC, Klient zwolni CCC z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, wydatków (w tym szkód wtórnych), które CCC poniesie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku takiego działania Klienta.

Artykuł 16 - Odpowiedzialność

1. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za: (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, (ii) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd, (iii) wszelkie inne sprawy, za które odpowiedzialność nie może być ograniczona przez prawo.

2. CCC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakąkolwiek stratę lub szkodę poniesioną przez Klienta w związku z niniejszą Umową, polegającą na: (i) utracie zysku, (ii) utracie dobrej woli, (iii) utracie działalności, (iv) utracie możliwości biznesowych, (v) utracie przewidywanych oszczędności, (vi) utracie lub uszkodzeniu danych lub informacji, (vii) uszczerbku na reputacji lub (viii) stratach szczególnych, pośrednich lub wtórnych.

3. CCC ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Klienta lub osobę trzecią wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim szkody te zostały spowodowane umyślnym działaniem lub zaniedbaniem ze strony CCC.

4. Klient zwolni CCC z odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty poniesione przez osoby trzecie, które z jakiegokolwiek powodu twierdzą, że poniosły szkodę lub poniosą szkodę w wyniku lub spowodowane przez Produkty lub wykonanie Umowy, chyba że CCC ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie na podstawie Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków. Klient zabezpieczy również CCC przed wszelkimi kosztami i szkodami, które CCC poniesie w związku z roszczeniami osób trzecich wobec CCC, za które odpowiedzialność CCC wobec Klienta jest wyłączona w niniejszych Ogólnych Warunkach lub Umowie.

5. Z zastrzeżeniem ust. 1, CCC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody spowodowane przez towary dostarczone przez CCC, na przykład, bez ograniczeń, w wyniku niewłaściwego lub niefachowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania.

6. Klient jest odpowiedzialny, w każdych okolicznościach, za poprawność i kompletność dostarczonych przez siebie danych i dokumentów. CCC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostały (w całości lub częściowo) spowodowane przez nieprawidłowe i/lub niekompletne dane i dokumenty dostarczone przez Klienta lub przez postępowanie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Klienta. Klient zwalnia CCC z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie.

7. Klient zwalnia CCC z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt lub odpowiedzialności wynikającej z podobnych przepisów zagranicznych, niezależnie od tego, czy są one oparte na dyrektywach WE dotyczących odpowiedzialności za produkt w odniesieniu do wadliwych towarów.

8. Jeżeli na podstawie obowiązku ustawowego, który obejmuje również obowiązek wynikający z międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych, CCC będzie zobowiązane do usunięcia dostarczonych Produktów z rynku, Klient będzie zobowiązany do pełnej współpracy bez prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. W takim przypadku Umowa zostanie uznana za rozwiązaną.

9. Jeżeli CCC ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Klienta, szkoda, do której naprawienia CCC jest zobowiązane, jest ograniczona do wartości fakturowej złożonego zamówienia, w odniesieniu do którego wada była przyczyną szkody.

10. Jeżeli CCC ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do kwoty wypłaconej CCC z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku braku (pełnej) zapłaty przez firmę ubezpieczeniową kwoty roszczenia, odpowiedzialność będzie ograniczona do takiej (części) kwoty faktury, do której odnosi się odpowiedzialność.

11. Wszystkie ilustracje, zdjęcia, kolory, rysunki, opisy na stronie internetowej lub w katalogu są jedynie wskazówką i przybliżeniem i nie mogą stanowić podstawy do roszczenia i/lub rozwiązania (w całości lub w części) Umowy i/lub zawieszenia jakiegokolwiek zobowiązania.

12. Żadne roszczenie Klienta z tytułu straty lub szkody wynikającej z niniejszej Umowy lub w inny sposób w związku z naruszeniem umowy, czynem niedozwolonym lub zaniedbaniem nie jest ważne, chyba że takie roszczenie zostało zgłoszone CCC na piśmie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zdarzenia lub przyczyny, która bezpośrednio lub pośrednio spowodowała odpowiedzialność.

Artykuł 17 - Wypowiedzenie

1. CCC jest uprawnione do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie pozasądowym, bez obowiązku wypłaty odszkodowania i bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych praw, które mogłyby mu przysługiwać, jeżeli Klient nie wypełni w całości lub w terminie swoich istotnych zobowiązań wynikających z Umowy lub jeżeli CCC dowiedziało się o okolicznościach, które dają mu uzasadnione podstawy do obaw, że Klient nie wypełni należycie swoich zobowiązań.

2. CCC może, w zakresie prawnie dopuszczalnym, rozwiązać Umowę w przypadku, gdy Klient: a. zawrze dobrowolną ugodę zgodnie z częścią 1 ustawy o niewypłacalności z 1986 r. lub zawrze jakikolwiek inny plan lub ugodę ze swoimi wierzycielami. b. zwoła zgromadzenie swoich wierzycieli. c. zawrze ugodę ze swoimi wierzycielami zgodnie z częścią 1 ustawy o niewypłacalności z 1986 r.. zwołuje zgromadzenie swoich wierzycieli, przystępuje do dobrowolnej lub przymusowej likwidacji, ma syndyka, zarządcę, administratora lub syndyka administracyjnego wyznaczonego w odniesieniu do jego aktywów lub przedsiębiorstw lub jakiejkolwiek ich strony, jakiekolwiek dokumenty są składane w sądzie w celu wyznaczenia administratora, zawiadomienie o zamiarze wyznaczenia administratora jest przekazywane przez niego lub któregokolwiek z jego dyrektorów lub przez kwalifikującego się posiadacza zmiennego obciążenia (zgodnie z definicją w par. 14 Załącznika B1 do Ustawy o niewypłacalności z 1986 r.), zostanie podjęta uchwała lub zostanie złożony wniosek do dowolnego sądu o likwidację jego spraw lub o wydanie nakazu zarządu, lub zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie związane z jego niewypłacalnością lub możliwą niewypłacalnością.

3. Wszystkie podstawy wypowiedzenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych mają pełne zastosowanie oprócz postanowień ust. 1.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez CCC, wszelkie roszczenia CCC wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.

Artykuł 18 - Siła wyższa

1. Jakiekolwiek uchybienie ze strony CCC w wypełnieniu jakiegokolwiek zobowiązania względem Klienta nie może być przypisane CCC w sytuacji, która jest niezależna od woli CCC, w wyniku której wypełnienie zobowiązań względem Klienta jest całkowicie lub częściowo utrudnione lub w wyniku której nie można racjonalnie oczekiwać, że CCC wypełni swoje zobowiązania.

2. Siła wyższa, o której mowa w ust. 1, oznacza w każdym przypadku - ale nie wyłącznie - utratę danych w wyniku awarii komputera, infekcji wirusowej lub włamania do komputera przez osoby trzecie, awarię maszyn i inne nieszczęścia utrudniające lub ograniczające działalność CCC, awarię Internetu i zasilania, warunki pogodowe, pandemie, kradzieże, pożary, powodzie, osunięcia ziemi, terroryzm, ograniczenia osób trzecich, chorobę osoby fizycznej wykonującej Umowę w imieniu CCC, ograniczenia transportowe, strajki, zamieszki, wojna lub groźba wojny, utrata lub uszkodzenie Produktów podczas ich transportu, niedostarczenie lub opóźnione dostarczenie Produktów do CCC przez jego dostawców, zakazy eksportu i importu, pożary, zakłócenia i wypadki w działalności CCC lub jego dostawcy(ów), spalenie środków transportu CCC, jego dostawcy(ów) lub firmy transportowej, która została zaangażowana, wystąpienie zakłóceń, udział w powiązanych wypadkach i środkach nałożonych przez jakikolwiek rząd krajowy, zagraniczny lub międzynarodowy.

3. W przypadku, gdy CCC z powodu siły wyższej nie będzie w stanie w całości lub w części wywiązać się z jednego lub więcej zobowiązań wynikających z Umowy, CCC będzie uprawnione, po pisemnym powiadomieniu Klienta, do zawieszenia swoich zobowiązań bez interwencji prawnej.

4. Od momentu, gdy sytuacja siły wyższej trwa co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, obie Strony mogą rozwiązać Umowę, w całości lub w części, w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy w momencie wystąpienia siły wyższej CCC częściowo wypełniło swoje zobowiązania wobec Klienta wynikające z Umowy i częściowo wykonało prace na rzecz Klienta i/lub dostarczyło niektóre Produkty, CCC będzie uprawnione do oddzielnego zafakturowania tych pozycji. Klient będzie wówczas zobowiązany do zapłaty odpowiedniej faktury CCC.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej CCC nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty, szkody lub inne szkody, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.

7. Strony zgodnie oświadczają, że skutki koronawirusa nie stanowią okoliczności, które można przypisać CCC.

Artykuł 19 - Zmiana Umowy

1. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że dla jej wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie jej treści, Strony dokonają stosownej zmiany w terminie na podstawie wzajemnych konsultacji.

Artykuł 20 - Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

1. CCC jest uprawnione do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków.

2. Obowiązującą wersją będzie zawsze ostatnia wersja, która obowiązywała w momencie sporządzenia odpowiedniej Umowy.

Artykuł 21 - Przeniesienie praw

1. Prawa Klienta wynikające z Umowy pomiędzy Stronami nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody CCC.

Artykuł 22 - Skutek nieważności lub bezskuteczności

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków będą nadal obowiązywać w całości.

2. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, przy czym cel nieważnego lub bezskutecznego postanowienia zostanie zachowany w jak największym stopniu.

Artykuł 23 - Brak wspólnego przedsięwzięcia

1. Strony są niezależnymi wykonawcami, a Umowa nie stanowi, że strony zawarły spółkę joint venture, ani nie czyni żadnej ze stron agentem lub przedstawicielem prawnym drugiej strony do jakichkolwiek celów, a żadna ze stron nie ma wyraźnego ani dorozumianego prawa ani upoważnienia do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności w imieniu lub na rzecz drugiej strony, ani do wiązania drugiej strony w jakikolwiek sposób.

Artykuł 24 - Prywatność i dane osobowe

2. CCC gromadzi, przetwarza i zapisuje wyłącznie dane niezbędne dla relacji biznesowych pomiędzy CCC a Klientem. Wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu RODO i UK-GDPR jest ograniczone do tego, co jest konieczne ze względów biznesowych i organizacyjnych.

3. CCC odnosi się do polityki prywatności, którą CCC wyraźnie czyni podstawą każdej relacji biznesowej.

4. Informacje na temat polityki prywatności można znaleźć na stronie https://www.loadlok.com/.

Artykuł 25 - Prawo właściwe i sąd właściwy

1. Stosunek prawny pomiędzy Klientem a CCC podlega wyłącznie prawu Anglii i Walii.

2. Spory pomiędzy CCC a Klientem będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy w Anglii.