Den här webbplatsen har översatts med Deepl - världens mest exakta översättare

General Terms and Conditions

Artikel 1 – Definitioner 

1. Allmänna villkor: Dessa allmänna villkor. 

2. Med CCC avses i dessa Allmänna villkor: 

- Load-Lok Sweden AB, nummer hos handelskammaren: [5564553583] 

3. Kund: CCCs motpart. 

4. Kundspecifik produkt: Produkter som inte tillhör CCCs standardutbud eller Produkter ur standardutbudet med avvikande mått. 

5. Avtal: De(t) underliggande avtalet/avtalen mellan Parterna, alla avtal mellan Parterna som hänger samman med sådana samt även alla ändringar och kompletteringar av sådana. 

6. Parterna: CCC och Kunden tillsammans. 

7. Skriftligt: i skrift, per e-post, per fax eller på något annat elektroniskt sätt. 

8. Produkter: alla varor, artiklar, saker och delar som CCC levererar till Kunden då ett Avtal genomförs, samt även alla tjänster som CCC levererar eller ska leverera i anslutning till detta. 

9. Alla definitioner har samma betydelse i singular och i plural, om inget annat uttryckligen anges. 

Artikel 2 - De Allmänna villkorens tillämplighet 

1. Dessa Allmänna villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, verksamheter, beställningar, Avtal och leveranser av Produkter som görs av eller åt CCC. 

2. Det är endast möjligt att avvika från dessa Allmänna villkor om detta har avtalats uttryckligen och skriftligt mellan Parterna. 

3. Parterna utesluter tillämpningen av kompletterande och/eller avvikande allmänna villkor som kan vara Kundens eller någon tredje parts. 

Artikel 3 - Erbjudanden och offerter 

1. CCCs erbjudanden och offerter är inte bindande, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

2. Ett erbjudande eller en offert gäller i maximalt 30 dagar, om det inte anges någon annan tidsrymd för acceptans i erbjudandet eller i offerten. 

3. Om anbudet eller offerten inte accepteras inom den angivna tidsperioden så förfaller detta automatiskt. 

4. Erbjudanden och offerter gäller inte för efterbeställningar eller framtida order, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

Artikel 4 - Accept 

1. När en icke-bindande offert eller ett icke-bindande erbjudande accepteras, förbehåller sig CCC rätten att inom 3 dagar efter att acceptansen har kommit in kunna ta tillbaka offerten eller erbjudandet, utan att detta ger Kunden några som helst rättigheter. 

2. En muntlig acceptans från Kunden är endast bindande för CCC efter att Kunden har bekräftat detta skriftligt. 

Artikel 5 - Priser 

1. Alla priser som hanteras av CCC är i euro, är Ex Works (EXW), exklusive moms och exklusive eventuella övriga kostnader som administrationskostnader, (import)avgifter och rese-, försändelse-, försäkrings- eller transportkostnader, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

2. Alla priser som CCC hanterar är med förbehåll för programmerings-, tryck-, sättnings- och skrivfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av sådana fel. 

3. Alla priser som CCC hanterar för sina Produkter, som har meddelats på hemsidan eller på något annat sätt, kan när som helst ändras av CCC. 

Artikel 6 - Betalning 

1. Fakturor måste betalas inom 30 (trettio) dagar efter fakturans datum, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

2. Kunden ska betala hela summan utan att kräva något uppskov eller avdrag, genom att föra över hela summan till det konto som CCC har angivit. 

3. Kunden avstår från sin rätt att dra av en fordran som man har på CCC från det belopp som ska betalas. 

4. Om Kunden inte betalar inom den angivna tidsperioden har CCC rätt att ta ut ränta på 1 % per månad från och med den dag eller del av dag då Kunden är betalningsförsumlig, om inte den lagstadgade dröjsmålsräntan är högre, i så fall gäller den lagstadgade dröjsmålsräntan. 

5. Om Kunden är betalningsförsumlig är man dessutom skyldig att betala utomrättsliga inkassokostnader och ett eventuellt skadestånd till CCC. 

6. Om Kunden inte betalar i tid får CCC skjuta upp sina skyldigheter till dess att Kunden har uppfyllt alla sina betalningsskyldigheter. 

7. Bestämmelserna under punkt 6 gäller även för skyldigheter med anledning av andra avtal med Kunden. 

8. Om det är fråga likvidation, konkurs, kvarstad eller ackord hos Kunden, har CCC rätt att omedelbart kräva in alla sina fordringar på Kunden. 

Artikel 7 - Rätt till återtagande 

1. Från den tidpunkt då Kunden är betalningsförsumlig har CCC rätt till återtagande av de Produkter som har levererats, men som ännu inte har betalats. 

2. CCC åberopar sin rätt till återtagande genom ett skriftligt meddelande. 

3. När Kunden har informerats om den utfärdade rätten till återtagande ska Kunden omedelbart returnera de Produkter som detta gäller för till CCC. 

4. Kostnaderna för att hämta tillbaka eller skicka tillbaka Produkterna ska Kunden stå för. 

Artikel 8 - Rätt till uppskjutande 

1. Kunden avstår från rätten att skjuta upp fullgörandet av några åtaganden som följer av något Avtal. 

Artikel 9 - Egendomsförbehåll 

1. Alla Produkter som har levererats och som ska levereras förblir CCCs egendom till dess att Kunden helt och hållet har fullgjort alla sina åtaganden och betalningsskyldigheter gentemot CCC, inklusive fordringar gällande brister i efterlevnaden. 

2. Fram till dess kan CCC göra anspråk på sitt egendomsförbehåll och kräva tillbaka produkterna. 

3. Innan egendomsrätten övergår till Kunden får inte Kunden sälja, avyttra eller pantsätta Produkterna och inte heller belasta dem med några andra rättigheter. 

4. Om tredje part tar de under återtagandeförbehållet levererade Produkterna i beslag eller vill underkasta dem någon rätt eller låta någon rätt gälla över dem, är Kunden skyldig att omedelbart informera CCC om detta. 

5. Kunden är skyldig att behandla de Produkter som har levererats med egendomsförbehåll omsorgsfullt och att förvara dem så att de går att känna igen som CCCs egendom. Kunden ska i alla lägen göra det som man rimligen kan förvänta sig för att säkerställa CCCs egendomsrättigheter.

6. Om CCC skulle åberopa sitt egendomsförbehåll betraktas Avtalet som upphävt och CCC har rätt att kräva skadestånd, ersättning för utebliven vinst och ränta. 

Artikel 10 - Leverans 

1. Leveranser sker Ex Works, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

2. CCC har rätt att leverera en Produkt i delar, om detta krävs på grund av omständigheterna. 

3. Om Kunden inte betalar i tid har CCC rätt att skjuta upp leveransen. 

4. Kunden ska se till att leveransen av de Produkter man har beställts kan ske i tid. 

5. Om det skulle vara fråga om transportskada ska Kunden genast meddela detta till transportföretaget och till CCC och ange det på leveranshandlingen. 

6. Kunden ska stå för transportkostnaderna, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

Artikel 11 - Leveranstid 

1. De leveranstider som CCC anger är endast en indikation och om de skulle överskridas ger detta inte kunden någon rätt att häva avtalet, få skadestånd eller någon annan rättighet, om inte Parterna uttryckligen och skriftligt har avtalat om något annat. 

2. Leveranstiden inleds efter det att den offert som Kunden har undertecknat för godkännande skriftligt har bekräftats av CCC. 

3. Om den angivna leveranstiden skulle överskridas ger det inte Kunden någon rätt till skadestånd och inte heller någon rätt att häva Avtalet. 

Artikel 12 – Risk och förvaring 

1. Produkterna faller, från och med det tillfälle som CCC eller dess leverantörer har gjort dem redo för transport (Ex Works) och detta skriftligt har meddelats Kunden, under Kundens ansvar och risk. 

2. Om Kunden först hämtar Produkter som beställts efter det avtalade leveransdatumet så står Kunden för hela risken för en eventuellt försämrad kvalitet. 

3. Eventuella extra kostnader till följd av en för tidig eller för sen hämtning av Produkterna ska helt och hållet bäras av Kunden. 

Artikel 13 - Klagomål 

1. Kunden ska snarast möjligt undersöka de Produkter som har levererats av CCC på eventuella brister. 

2. Om en levererad Produkt inte skulle uppfylla de förväntningar som kunden rimligen skulle kunna förvänta sig enligt Avtalet, ska kunden informera CCC om detta inom 8 (åtta) dagar efter det att bristen har konstaterats. 

3. Kunden ska när klagomålet skickas inge en detaljerad beskrivning, inklusive bildmaterial, av bristen så att CCC kan reagera på ett adekvat sätt på klagomålet.

Artikel 14 – Garanti 

1. Produkterna levereras ”as is”. CCC ger ingen annan garanti än den som uttryckligen beskrivs i Avtalet eller i dessa Allmänna villkor. Garantier för Kundspecifika produkter kan därmed inte heller ges, med tanke på produkternas natur. 

2. Med iakttagande av det som anges nedan garanterar CCC gentemot Kunden att de Produkter som levererats av CCC är i gott skick, detta i den bemärkelsen att alla brister på produkter som Kunden märker av inom 8 (åtta) timmar efter att Produkten har tagits i bruk och som meddelas till CCC inom 8 (åtta) dagar efter att Produkten har tagits i bruk och om Kunden kan bevisa att bristerna uppstod inom samma period till följd av en otillräcklig konstruktion som tagits fram av CCC eller till följd av att CCC har utfört denna konstruktion på ett otillräckligt sätt eller till följd av att CCC har levererat material av otillräcklig kvalitet, ska dessa utan kostnad ersättas av CCC genom att man byter ut de bristfälliga delarna. Om de tidsperioder som angavs ovan överskrids förfaller alla anspråk gentemot CCC med anledning av bristerna. 

3. CCC bedömer om det är fråga om en bristfällig Produkt eller inte, i enlighet med punkt 2. 

4. Om CCC, på grundval av en detaljerad beskrivning av Produkten, inklusive bilder, som Kunden skickat in, bedömer att det finns anledning att anta att det verkligen är fråga om en bristfällig Produkt, ska man skriftligt meddela Kunden att Kunden har en möjlighet att skicka tillbaka Produkten. 

5. Kunden bär hela ansvaret för att returförsändelsen görs på ett korrekt sätt i en tillräckligt bra förpackning. CCC ersätter inte kostnaderna för att skicka tillbaka en Produkt Kunden ska helt och hållet stå för dessa kostnader. 

6. CCC förbehåller sig rätten att inspektera en returnerad Produkt när den kommer tillbaka, innan man fastställer om det är fråga om en bristfällig Produkt eller inte. Om en skada fastställs vid denna inspektion, som inte fanns när Produkten levererades av CCC, ska Kunden stå för denna skada. 

7. CCC tar inte på sig något ansvar och ger ingen garanti för brister som uppstått genom normalt slitage eller felaktig förvaring eller användning av Produkterna och/eller användning i strid med CCCs bruksanvisning och underhållsföreskrifter, detsamma gäller för brister som uppstått till följd av en otillräcklig design, konstruktion eller material som har föreskrivits av eller levererats av Kunden, inklusive brister som uppstått genom Kunden eller på anvisning av Kunden, respektive genom att man följer myndigheternas föreskrifter, och inte heller för missfärgningar som inte minskar användningsmöjligheterna. 

8. Om CCC byter ut saker eller delar för att uppfylla sina garantiåtaganden blir de utbytta sakerna eller delarna CCCs egendom. 

9. Om Kunden inte, otillräckligt eller inte i tid uppfyller någon av sina skyldigheter som följer av det Avtal som tecknats med CCC, är CCC hur som helst inte skyldigt att tillhandahålla någon garanti. Om Kunden utan föregående skriftligt godkännande från CCC påbörjar eller låter påbörja demontering, reparation eller någon annan verksamhet i samband med fallet, förfaller alla anspråk till följd av garantin. 

10. Rättsliga krav gällande garantin måste ske inom 1 (ett) år efter att reklamation har gjorts i tid, annars förfaller rätten till sådana krav. 

Artikel 15 - Formell underrättelse om brister 

1. Kunden ska skriftligt skicka formella underrättelser om brister till CCC. 

2. Det är Kundens ansvar att en formell underrättelse om en brist kommer fram till CCC (i tid). 

Artikel 16 - Immateriell äganderätt 

1. All immateriell äganderätt till de Produkter som har levererats vilar hos CCC. 

2. Kunden ska fullständigt och ovillkorligt respektera den immateriella äganderätten till de Produkter som har levererats. 

3. Om Kunden handlar i strid med CCCs immateriella äganderätt så är Kunden ansvarig för alla skador (inklusive följdskador) som CCC lider eller kommer att lida till följd av detta. 

Artikel 17 - Ansvarsskyldighet 

1. CCC är endast ansvarigt för skador som Kunden eller en tredje part drabbats av om och i den utsträckning som medveten vårdslöshet från CCCs sida. 

2. Kunden ska befria CCC från och inte kräva ersättning av CCC för några skador och kostnader som har drabbat tredje part, oberoende av anledningen till detta, om dessa hävdar att de har lidit eller lider skada till följd av eller förorsakat av Produkterna eller genom verkställandet av Avtalet om inte CCC på grundval av Avtalet eller dessa Allmänna villkor är ansvarigt för denna skada som har drabbat tredje part. Kunden ska dessutom befria CCC från alla kostnader och skador som CCC lider till följd av anspråk som tredje part gör på CCC, för vilka CCCs ansvar gentemot Kunden har uteslutits i dessa Allmänna villkor eller i Avtalet. 

3. CCC är inte ansvarigt för eventuella olyckor eller skador som har förorsakats av det som CCC har levererat, om dessa har förorsakats genom till exempel felaktig eller okunnig användning eller genom användning i strid med bruksanvisningen. 

4. Kunden är i alla situationer ansvarig för att de uppgifter och handlingar som har levererats av Kunden är kompletta och fullständiga. CCC är aldrig ansvarigt för eventuell skada som (även) har förorsakats av att uppgifter och handlingar som har levererats av Kunden varit felaktiga och/eller inte fullständiga eller till följd av att man har följt instruktioner som givits av Kunden. Kunden befriar CCC från alla anspråk i sådana fall. 

5. Kunden befriar CCC från alla anspråk till följd av produktansvarslagstiftning, eller ansvar enligt liknande utländsk lagstiftning, vare sig denna grundar sig på EUdirektiv eller inte, gällande produktansvar för föremål med brister. 

6. Om CCC på grundval av en lagstadgad skyldighet, som även omfattar en skyldighet som härrör från europeiska lagar och regler, måste ta tillbaka Produkter som har levererats eller ska levereras från marknaden, så är Kunden skyldig att utan anspråk på någon ersättning fullständigt medverka till detta. Avtalet ska i så fall anses vara upphävt. 

7. Om CCC är ansvarigt för skada som Kunden har lidit ska den skada som CCC är skyldigt att ersätta aldrig vara mer än faktureringsvärdet på den order som skickats, och vars brist ledde till att skadan förorsakades. CCC är aldrig ansvarigt för indirekt skada, bland annat, men inte begränsat till, följdskador, utebliven vinst, missad omsättning, missade besparingar, ryktesskada eller skada på tredje part. 

8. Om CCC är ansvarigt så begränsas detta ansvar till det belopp som en ansvarsförsäkring betalar ut till CCC och om ett försäkringsbolag inte betalar ut (hela) beloppet för skadan så begränsas ansvaret till (den del av) fakturans belopp, för vilket ansvaret gäller. 

9. Alla figurer, foton, färger, ritningar, beskrivningar på webbplatsen eller i en katalog är endast en indikation och gäller endast ungefärligen och kan inte vara anledning till skadeersättning och/eller till ett (delvis) upphävande av Avtalet och/eller till att någon skyldighet skjuts upp. 

Artikel 18 - Rätt till upphävande 

1. CCC har rätt till att utomrättsligt upphäva Avtalet med Kunden utan någon skyldighet att betala skadestånd och utan att CCCs övriga rättigheter upphör, om Kunden inte helt eller inte i tid uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet, eller om CCC har fått kännedom om omständigheter som ger CCC goda skäl att anta att Kunden inte kommer att uppfylla sina skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

2. Alla skäl till upphävande som anges i dessa Allmänna villkor gäller utan begränsning, i tillägg till det som angavs under punkt 1. 

3. Om CCC upphäver Avtalet kan alla de fordringar som CCC skulle kunna ha på Kunden krävas in omedelbart. 

Artikel 19 - Force majeure 

1. Brister från CCCs sida gällande efterlevnaden av någon skyldighet gentemot Kunden inte kan tillskrivas CCC i en situation som har uppstått oberoende av CCCs vilja, som gör att CCCs efterlevnad av sina skyldigheter gentemot Kunden helt eller delvis förhindras eller som gör att man rimligen inte kan förvänta sig att CCC uppfyller sina skyldigheter. 

2. Till de lägen med force majeure som avsågs under punkt 1 räknas i alla fall - men inte enbart: dataförlust till följd av datorfel, virusinfektioner eller dataintrång av tredje part, maskinfel och andra kalamiteter som hindrar eller begränsar CCCs affärsverksamhet, internet- och strömavbrott, väderkatastrofer, pandemier, stöld, brand, översvämning, jordskred, terrorism, hinder genom tredje part, sjukdom hos den naturliga person som utför Avtalet åt CCC, transporthinder, strejker, uppror, krig eller krigsrisk, förlust eller skada på Produkter under transporten av dessa, att CCCs leverantörer inte eller inte i tid kan leverera Produkter till CCC, ex- och importförbud, brand, störningar och olyckor på CCCs företag eller hos dess leverantör(er), brand på CCCs transportmedel, dess leverantör(er)s eller hos ett transportföretag som anlitats, fel på transportmedlen, att transportmedlen blir inblandade i olyckor, åtgärder från någon nationell, utländsk eller internationell myndighet. 

3. Om CCC genom force majeure hindras från att helt eller delvis uppfylla 1 (en) eller fler av sina skyldigheter enligt Avtalet, har CCC rätt att skjuta upp dessa skyldigheter utan rättslig inblandning. 

4. Från det att en situation med force majeure har varat i minst 30 (trettio) dagar får båda Parterna skriftligt upphäva hela eller delar av Avtalet. 

5. Om CCC då force majeure inträffade redan hade uppfyllt en del av sina skyldigheter gentemot Kunden med anledning av Avtalet och om man delvis har utfört verksamheter åt Kunden och/eller har levererat Produkter så har CCC rätten att fakturera dessa separat. Kunden är i så fall skyldig att betala CCCs aktuella faktura. 

6. CCC har vid force majeure ingen som helst skyldighet att betala någon (skade)ersättning, inte heller om man till följd av force majeure åtnjuter någon fördel. 

7. Parterna intygar gentemot varandra att konsekvenserna av coronaviruset utgör ett förhållande som CCC inte kan ställas till svars för. 

Artikel 20 - Ändring av Avtalet 

1. Om det efter att Avtalet har tecknats visar sig vara nödvändigt att ändra eller komplettera Avtalet för att det ska kunna verkställas så ska Parterna i tid och samråd anpassa Avtalet i enlighet med detta. 

Artikel 21 - Ändring av de Allmänna villkoren 

1. CCC har rätt att ändra eller komplettera dessa Allmänna villkor. 

2. Det är alltid den senaste versionen som gällde vid den tidpunkt då det tillämpliga Avtalet kom till stånd som gäller. 

Artikel 22 - Överlåtelse av rättigheter 

1. Kundens rättigheter enligt ett Avtal mellan Parterna kan inte överlåtas till tredje part om inte CCC har givit skriftligt tillstånd till detta i förväg. 

Artikel 23 - Konsekvenser av ogiltighet 

1. Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna villkor skulle visa sig vara ogiltiga, så ska allt det övriga i dessa Allmänna villkor fortsätta att gälla till fullo. 

2. Den bestämmelse i dessa Allmänna villkor som har ogiltigförklarats ska ersättas av en giltig bestämmelse, varvid målet och innehållet i den ogiltiga bestämmelsen så långt det är möjligt respekteras. 

Artikel 24 – Personuppgifter 

1. Parterna ska uppfylla alla relevanta skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler gällande skyddet av personuppgifter, framför allt den allmänna dataskyddsförordningen och den relevanta nationella genomförandelagen av denna i den Europeiska unionens medlemsstater, som gäller för Avtalet. 

2. I den utsträckning som CCC behandlar personuppgifter från eller för Kunden inom ramen för Avtalet som ”personuppgiftsbiträde” i enlighet med artikel 4.8 i den allmänna dataskyddsförordningen och där Kunden är ”personuppgiftsansvarig” i enlighet med artikel 4.7 i den allmänna dataskyddsförordningen, ska Parterna teckna ett behandlingsavtal gällande behandlingen av sådana personuppgifter, på grundval av ett behandlingsavtal som föreslagits av CCC. 

3. Om CCC agerar som personuppgiftsbiträde för Kundens personuppgifter så är man endast ansvarig för eventuell skada om CCC inte har handlat i enlighet med gällande lagar och regler om skydd av personuppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och relevanta nationella genomförandelagar av denna i Europeiska unionens medlemsstater, eller där det har varit fråga om att man har agerat utom eller i strid med Kundens rättmätiga uppdrag. Om CCC agerar som personuppgiftsbiträde för Kundens personuppgifter så är man inte ansvarig om den omständighet som leder till skadan inte kan tillräknas CCC eller en tredje part som CCC har anlitat, eller om man på något annat sätt har avtalat att CCC och den tredje part som CCC har anlitat inte är ansvarig. 

4. Den begränsning av ansvarigheten som följer av artikel 17 gäller även för CCCs eventuella ansvar i samband med behandlingen av personuppgifter. 

5. Utan att avvika från punkt 3 och 4 så befriar Kunden CCC från alla krav, fordringar, kostnader (inklusive men inte begränsat till de juridiska kostnaderna), skador och förluster som följer av att Kunden har brutit mot en av sina skyldigheter i enlighet med denna artikel. 

6. I tillägg till punkterna ovan behandlar CCC Kundens Personuppgifter på det sätt som anges i en Integritetspolicy, som finns tillgänglig på Cargocontrolcompany.com / Loadlok.com. 

Artikel 25 - Tillämplig lagstiftning och behörig domstol 

1. Rättsförhållandet mellan Kunden och CCC styrs enbart av svensk lagstiftning. 

2. Tvister mellan CCC och Kunden ska endast läggas fram inför den behöriga domstolen i Stockholm.